2013, ജൂലൈ 17, ബുധനാഴ്‌ച

കാണുമ്പം..

എനിക്ക് തോന്നുനത് പോലെ പിടിച്ച ഫോട്ടം നിങ്ങള്ക്ക് തോന്നുനതുപോലെ വിലയിരുത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം...
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ